چای و فرهنگ ایرانی

نوشیدنی چای در فرهنگ ما جایگاه ویژه‌ای دارد. جالب این است که در هر قوم و قبیله‌ای که وارد می‌شوید، چای در پذیرایی از مهمان نقش اول را بازی می‌کند و آن چه در اولین سینی پذیرایی حاکم است.